Technical Sales (แผนก Instruments)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า

- มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ หรือมีประสบการณ์การขายเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 1 ปี

- มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ Internet ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว