Service Chemist


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น GC หรือ HPLC ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- สามารถทำงานทั้งในห้อง Lab และออกนอกสถานที่

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

- มีความรู้ภาษาอังกฤษดี